Finansiering direkt på penning- och obligationsmarknaden är ett intressant alternativ för kommuner, landsting och offentligt ägda bolag. Fördelar med denna upplåningsform är exempelvis ökad finansieringsflexibilitet, minskad risk att drabbas negativt av svängningar i bankmarknaden samt, beroende på aktuell marknadssituation, möjligheten att erhålla lägre finansieringskostnad.

Rating är ett verktyg för att jämföra kreditrisk mätt på en enhetlig skala. Användningsområdet för emittenter är i första hand att möjliggöra god åtkomst till penning- och obligationsmarknaderna men används ofta även som en genomlysning och ”benchmarking” av verksamheten. Investerare och andra intressenter använder rating som beslutsunderlag för sin placeringsverksamhet och riskstyrning.

Standard & Poor’s är ett av de världsledande ratinginstituten. Företaget har en 150 år lång historik av att förse finansmarknadens aktörer med olika typer av information och beslutsunderlag. Bland de tjänster som Standard & Poor’s tillhandahåller märks rating, indextjänster, aktieanalys och olika former av anpassade riskbedömningar. Ledstjärnor för vår verksamhet är Oberoende, Objektivitet, Trovärdighet och Transparens.

Standard & Poor’s har globalt nätverk med kontor i 23 länder, ca 7000 anställda och analytiker som täcker organisationer med rating i ett mycket stort antal länder. Våra analyser omfattar ett brett spektrum av organisationer innefattande bla stater, delstater, kommuner, banker och företag inom ett stort antal sektorer. Sammanlagt har mer än 40 000 organisationer en rating från Standard & Poor’s och mätt som andel av utestående kreditvolymer på den globala penning- och obligationsmarknaderna har ca 80% en rating från Standard & Poor’s. 

På Standard & Poor’s kontor i Stockholm arbetar ca 35 personer varav 6 tillhör enheten ”International Public Finance”. Analysområdet för denna grupp omfattar bland annat rating av  kommuner, landstingoch organisationer med tydlig koppling till offentlig sektor, exempelvis kommunalt och statligt ägda bolag. I Sverige har ca 20 kommuner och landsting och ca 20 organisationer med koppling till offentlig sektor en rating från Standard & Poor’s.  

Genom att klicka på flikarna här bredvid finns mer att läsa om rating, ratingprocess och kriterier för hur vi bedömer tex kommuner och offentligt ägda bolag. Dessutom har vi lagt ut ett antal översättningar på ratingsammanfattningar samt en förteckning över utestående ratingar i Norden och Baltikum. 

För ytterligare information kontakta analytiker Carl Nyreröd (08-440 59 19), mediaansvarig Michaela Kjellme (08-440 59 14), marknadsansvarig för informationstjänster Jan Brännmark (08-440 59 35) eller affärskontakt för ett ratinguppdrag Michael Androssov (+44207 176 72 14).


ARTIKLAR & ANALYSER

Här kan du läsa ett urval av analyser och artiklar som översatts till svenska. Dokumentet Nordic and Baltic Ratings är en förteckning över utestående ratingar i regionen.

Realtidsinformation om rating erhålles via www.standardandpoors.com. För information om abonnemang på våra informationstjänster, kontakta Jan Brännmark på telefon 08-440 59 35. För frågor kring våra analyser, kontakta Carl Nyreröd på telefon 08-440 59 19.

Läs mer 


VAD ÄR RATING

 

En rating är en bedömning av en organisations generella kreditvärdighet att i tid möta sina finansiella förpliktelser. Rating kan även sättas på en specifik skuldförbindelse, tex obligation och certifikat. Bedömningen utgår från att kvantifiera kreditrisk mätt på en ennhetlig skala. Detta innebär att ett visst ratingbetyg ska indikera samma nivå på kreditrisk på emittenten oavsett exempelvis typ av organisation, sektor eller region. 

Ratingmåttet avser kreditrisk definierat som sannolikheten att en låntagare inte betalar skuldförbindelser i utsatt tid. Graden av eventuell återvinnig efter en bekräftad betalningsinställelse vägs inte in i ratingen. Däremot genomför Standard & Poor’s även denna typ av utvärderingar men uttrycker det i termer av så kallad ”Recovery Rating”. 

Andra typer av risker förknippade med placeringar i obligationer och certifikat, exempelvis marknadsrisker hänförlig till ränte- och valutarisk eller varierande likviditetspremier, inbegrips inte av ratingbetyget.

Standard & Poor’s rating ska ses som en oberoende utvärdering av en låntagares eller skuldförbindelses kreditrisk. Som underlag för denna bedömning ligger exempelvis analys av omvärldsfaktorer, institutionellt och legalt ramverk, branschrisker, organisationens finansiella struktur och ”management”. Rating ska däremot inte betraktas som en revision, inte som en rekommendation att köpa eller sälja värdepapper, inte en indikation om framtida prisutveckling och inte heller någon form av gradering av ”bra” eller ”dålig” organisation.


VARFÖR RATING

Det vanligaste argumentet för att ha en rating är att det underlättar åtkomst till penning- och obligationsmarknaden. Tillgång till fler marknader, både nationella och internationella, ökar antalet möjliga investerare och minskar därmed risken för ett ensidigt beroende av en enskild långivare eller marknad.

Ratingen hjälper emittenten att hantera investerarnas uppfattning om kreditrisken. Genom sitt informationsvärde kan rating förbättra tillgången till kapital genom att antalet intresserade investerare och marknadsplatser kan tänkas öka. Med en ökad efterfrågebas av långivare finns dessutom förutsättningar att uppnå lägre kostnad för lånat kapital. Givetvis kan även andra intressenter i organisationens omvärld, exempelvis traditionella leverantörer av varor och tjänster och parter som tar en motpartsrisk i derivataffärer, ha nytta av en oberoende kreditvärdering.

Rating kan även fungera som en genomlysning och ”benchmarking” av den egna verksamheten. Via ratingprocessen kan ökad förståelse uppnås om organisationens relativa styrkor och svagheter. Detta gäller dels i jämförelse med andra organisationer inom den egna sektorn och regionen, dels i jämförelse med andra sektorer och med organisationer utanför det egna landets gränser.


RATINGBEGREPP

Nedan följer en beskrivning av ett antal viktiga ratingbegrepp:

Internationella ratingskalan
Skalan innehåller såväl långfristig (skuldförbindelser med löptid längre än 1 år) som kortfristig rating (skuldförbindelser med löptid kortare än 1 år). 

Nordisk Ratingskala
Standard & Poor’s svenska ratingskala avser skuldförbindelser emitterade på den svenska penningmarknaden. Sexgradig skala där omdömet ’K-1’ representerar högsta kreditvärdighet. 

Emittentrating (Entity credit rating)
Emittentrating är Standard & Poor’s bedömning om den sammantagna kapaciteten att möta sina finansiella förpliktelser på utsatt tid.

Skuldförbindelserating (Issue credit rating)
Skuldförbindelserating är Standard & Poor’s bedömning skuldförbindelsens kreditvärdighet med hänsyn tagen till både utställarens kreditvärdighet och skuldförbindelsens säkerheter och rangordning.

Återvinningsrating (Recovery rating)
Bedömning av återvinningspotentialen efter en eventuell betalningsinställelse. Sjugradig skala där omdömet ’1+’ representerar förväntan om högst återvinning. 

Utsikter (Outlook)
En rating åtföljs alltid av en bedömning av framtida Utsikter (Outlook). ”Outlook” definieras i enlighet med den presumtiva riktningen för en emittents långfristiga rating sett över en längre tid.. Vid fastställande av ”outlook” tas hänsyn till sannolika förändringar i emittentens omvärld, verksamhet eller finansiella profil. ”Outlook” kan vara Stabil (Stable), Positiv (Positive), Negativ (Negative) eller Rörlig (Developing). 

CreditWatch
En rating placeras på ”CreditWatch” när något har inträffat vilket kan komma att ändra ratingen men där vi ännu inte har tillräcklig information för att göra en utvärdering. I dessa fall ges en indikation om hur vi bedömer att ratingen kan komma att utvecklas – CreditWatch Positiv, CreditWatch Negativ eller CreditWatch Rörlig (Developing).


RATINGPROCESS

 

Rating genomförs enbart på beställning av den organisation som önskar rating.

I samband med tecknandet av ett ratingavtal bildar Standard & Poor’s en analytikergrupp med uppgift att sammanställa beslutsmaterial och löpande bevakning av den aktuella organisationen. Analytikergruppens sammansättning anpassas efter kunskap om och erfarenhet av den aktuella sektorn (exempelvis kommunsektorn).

Efter insamlande och grundbearbetning av information genomförs ett så kallat ledningsmöte. I de fall vi analyserar en kommun träffar vi vanligtvis företrädare för politiken (majoritet och opposition), kommundirektör, ekonomichef, finanschef, näringslivsdirektör och företrädare för de större kommunägda bolagen. Vid mötet diskuteras frågor av strategisk, operationell och finansiell natur. Beroende på kommunens struktur kan sammansättningen på mötet variera med andra konstellationer av mötesdeltagare.

Efter ledningsmötet genomför den huvudansvarige analytikern en kvalitativ och kvantitativ bedömning av organisationen som presenteras i ett omfattande rapportpaket för en ratingkommitté. Huvudanalytikern rekommenderar en rating och kommitténs ställningstagande sker genom majoritetsbeslut. Ratingkommittén består av erfarna analytiker från flera länder.

Ratingbeslutet, samt en förklaring av vilka faktorer som ligger till grund för ratingkommitténs beslut om rating, meddelas därefter till emittenten. Om emittenten inte godtar erhållen rating finns det möjlighet att få den omprövad med hänvisning till faktorer, som enligt emittentens mening, ej till fullo har beaktats eller fakta som tillkommit efter ratingbeslutet.

Vid en ny rating, det vill säga när emittenten inte tidigare har en publicerad rating, finns möjlighet för emittenten att avgöra huruvida de önskar att ratingen ska publiceras eller inte.  Om emittenten accepterar ratingen offenltiggörs den av Standard & Poor’s. Väljer emittenten att inte offentliggöra det slutliga ratingbeslutet, kommer Standard & Poor’s varken att bekräfta eller förneka att kontakter har förekommit.

Då en rating har fastställts följer analytikern löpande utvecklingen i organisationen med fokus på faktorer som kan påverka ratingen. För en kommun kan det exempelvis vara förändringar i samhällsekonomin, utjämningssystem, demografi, samt finansiella faktorer såsom intäkts- och kostnadsutveckling.

Vanligtvis görs en formell uppföljning av ratingen en gång om året i samband med att Standard & Poor’s genomför ett förnyat ledningsmöte, men vi förväntar oss också att organisationen meddelar oss om händelser som kan göra det nödvändigt att ompröva ratingen. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra en beslutad rating, dock aldrig utan att emittenten först har informerats.


RATINGKRITERIER

 

Standard & Poor’s analysarbete görs utifrån publicerade ratingkriterier. Dels finns generella kriterier som kan sägas utgöra ett ramverk för det analytiska angreppssättet, dels finns en mängd mer specialiserade kriterier för analys av organisationer inom specifika sektorer, specifika finansiella instrument osv. Kriterierna är under kontinuerlig utveckling i samarbete mellan Standard & Poor’s ratinganalytiker och specialiserade kriteriefunktioner.

Kommuner och landsting

Analys av kommuner och landsting styrs utifrån våra kriterier för rating av ”Local And Regional Governments”. Dessa kriterier behandlar olika faktorer som påverkar kommuners kreditvärdighet utifrån en mängd infallsvinklar. Vi grupperar dessa faktorer i undergrupperna:

  • Institutionellt ramverk
  • Lokal makroekonomisk och demografisk struktur
  • Ledarskap och styrning
  • Finansiell flexibilitet
  • Finansiellt resultat
  • Lånebörda
  • Likviditet
  • Åtaganden utanför balansräkningen

Inom var och en av dessa undergrupper sätts delomdömen baserat på kvalitativa och kvantitativa bedöminingar. Delomdömena viktas samman enligt våra ratingkriterier och utör en utgångspunkt för Standard & Poor’s ratingbeslut.

En sammanfattning av ratingkriterierna för "Local and Regional Governments" går att läsa här.

Offentligt ägda bolag

Analys av offentliga bolag, så kallade Government Related Entities, är en kombination av organisationens egna kreditvärdighet (”stand alone rating”), ägarens/intressentens (tex kommun) rating samt en bedöming av sannolikheten för ett extraordinärt stöd från ägaren/intressenten. Analys av bolagets egen kreditvärdighet görs utifrån de mest tillämpbara kriterierna inom respektive sektor. Vid bedömning av ägarens rating används kriterier för ”Local and Regional Governments” (se ovan) alternativt kriterier för rating av ”Sovereign Governments”. Modellen för analys av sannolikheten för ett extraordinärt stöd från ägaren/intressenten samt hur de olika delarna vägs samman framgår av kriterier för ”Government Related Entities”.

För mer information om kriterier, kontakta Carl Nyreröd på telefon 08 - 440 59 19.


Disclaimer
Copyright © 2010 by Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P), a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No content (including ratings, credit-related analyses and data, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of S&P. The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an “as is” basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT’S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages. 

Credit-related analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P’s opinions and analyses do not address the suitability of any security. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.

S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non–public information received in connection with each analytical process.

S&P may receive compensation for its ratings and certain credit-related analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at www.standardandpoors.com/usratingsfees.

STANDARD & POOR’S and S&P are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC.