BOKFÖRINGSFIL TILL DITT AFFÄRSSYSTEM 

Nordkap tillhandahåller möjligheten att ta ut en bokföringsfil mot affärssystem.

Filen innehåller bokföringsinformation om förfall, amorteringar, avgifter, slutförfall, utbetalningar och upplupna händelser för lån, certifikat, ränteswappar etc.

Filformat 

Bokföringsfilen finns i standardformatet SIE4 eller affärssystemspecifika filformat som XIF till Visma Control, GL07 till Unit4 Business World samt excelfil till Vitec.

Verifikationslista

Utöver att Nordkap tillhandahåller en fil för bokföring finns även möjlighet att exportera ut en läsbar verifikationslista i PDF som underlag för den bokförda filen.

Matchningsregler för bokföringsfil

Respektive kund sätter upp regler som definierar hur händelser i Nordkap ska tolkas om till bokföringsdata. Detta sker genom ett antal fält där en eller flera kan användas för att få matchningar så specifikt eller brett som önskas. 

Matchningsfälten är: 

·       Ärendenummer

·       Portfölj

·       Valuta

·       Motpart

·       Positionstyp

·       Händelser/Transaktionstyp.

Konfiguration kontering

När en matchning sker tilldelas konton, objekttyper och eventuell övrig specificerad information till bokföringsfilen.

Konto och objekttyper

Konto och upp till 8 övriga objekttyper kan anges i konteringen. Objekttyperna namnges utifrån benämningarna i ert affärssystem till expempel KST, RE och PROJ.

Bolag

Bolagsbegreppet ser olika ut i de olika affärssystem som Nordkap exporterar bokföringsfiler till. Ibland definieras det på en övergripande nivå, ibland finns det angivet som en del av konteringssträngen såsom en egen objekttyp.

Uttag av fil från Nordkap